Institut de Ciències de l'Educació

Segons l’article 32 del Capítol 5 ALTRES ESTRUCTURES, “L'Institut de Ciències de l'Educació té com a funcions la innovació educativa i la formació pedagògica del professorat, mitjançant l'organització de cursos d'especialització. També té com a objectiu promoure i desenvolupar investigacions educatives, difondre-les i aplicar-les, i assessorar, informar i assistir tècnicament al professorat ia les estructures de la Universitat”.

Aquest Institut es crea al mateix temps que la pròpia Universitat, el desembre de 1991, encara que la seva presència en l'àmbit territorial a Tarragona ve de temps enrera, en concret de 1973, que sorgeix com Delegació de l'ICE de la Universitat de Barcelona.

L'ICE de la URV està compromés amb el món educatiu, des de l'Educació Infantil (0-6 anys) a la Universitària, en totes les seves manifestacions, tenint com a referent directe el professorat de tots els nivells.

Respon també, com és lògic, als objectius de la pròpia Universitat i als canvis que l'afecten, sense predre de vista els de política social i educativa.